Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK

Kumppaniksi ry toteuttaa Kelan järjestämää ja ylläpitämää työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.

Palvelu on tarkoitettu niille henkilöille, joilla sairaus, vamma tai muu elämän kokonaistilanne vaikeuttavat oleellisesti nyt tai lähitulevaisuudessa työhön tai opiskeluun pääsyä. Heidän ansiomahdollisuutensa ovat terveydellisten syiden tai elämän kokonaistilanteen takia olennaisesti heikentyneet. Palvelun tavoitteena on kuntoutujan pääsy opiskelemaan, palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai siirtyminen yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi. Kuntoutuksen aikana kuntoutujaa tuetaan yksilöllisesti urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa ja ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa.

Työllistymistä edistävässä kuntoutuksessa on 3 palvelulinjaa:

- työkokeilu
- työhönvalmennus
- työkokeilu ja työhönvalmennus

Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on, että hakija täyttää Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerit ja kuntoutus on tarkoituksenmukaista. Hakija on sitoutunut kuntoutukseen ja motivoitunut työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn. Kuntoutuja täyttää kuntoutushakemuksen KU 101 ja liittää siihen alkuperäisen hoitavan lääkärin kirjoittaman B-lääkärinlausunnon, jossa perusteet ja tavoitteet kuntoutukselle, lausunto ei saa olla 1- vuotta vanhempi. Toteutettavista palvelulinjoista Kela valitsee sen, minkä toimet vastaavat hakijan kuntoutustarvetta ja kuntoutuksen tavoitteita. Kaikki palvelulinjat sisältävät kuntoutuksen suunnittelua, taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitusta, työn etsintää, työssä tukemista sekä seurantaa kuntoutuksen päätyttyä.

Lisätietoja

Kuntoutuspäällikkö
Timo Krökki p. 044 7100 338